Exciting Announcement! In celebration of launching our AI Certification, we’re thrilled to offer a 50% discount exclusively. Seize this unique chance—don’t let it slip by!

Meet the Team

Vishal Shukla

CEO, Co-Founder

Chid Perumal

CTO, Co-Founder

Abhishek Kumar

Aditi Tandon

Akash Patel

Amit Tomer

Anbarasan Ramalingam

Anubhav Gupta

Anurag Sharma

Ashok Kumar Murthy

Awadh Kumar Singh

Chaithra N M

Dorababu Arigi

Harrish S J

Ilanchezhian Raman

Iliyas Shaikh

Ilona Gabinsky

Jatin Batra

Kasinath Rajendran

Kavyansh Pandey

Khurram Khani

Khozema Miyaji

Krupakar Annam

Kuldip Patel

Madhu Paluru

Lorri O'Brien

Mohammed Shafiuddin

Naresh Kumar

Neal Trieber

Neeraj Kamboj

Nikhil Mahesh Moray

Nisha Syed Ali

Padmaja Sakuru

Prem Kumar Baskaran

Rajasekaran S

Ravi Kumar

Raquel Glasper

Satyendra Singh

Shalabh Gupta

Shilpi Sharma

Shruti Jha

Siva Shankar Ilango

Sourav Routh

Subash Krishnamoorthy

Sundar Vaiyapuri

Suresh Vemula

Sutharsan S

Tarun Kumar Polanki

Takeshi Yusa

Uttej Mochi

Vishnu Vardhan Reddy Jonnala

Vivek Kumar

Wataru Kumagai

Meet the team

Meet the Team Vishal Shukla CEO, Co-Founder Chid Perumal CTO, Co-Founder Abhishek Kumar Aditi Tandon Akash Patel Amit Tomer Anbarasan…